กฏกระทรวง

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๘) และ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้


หมวด  ๒
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้

         ข้อ ๒๗  ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ  เป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดบังคับให้บานประตูปิดได้เอง  มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙0 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙0  เมตร  และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา  ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น

เล่ม ๑๐๙  ตอนที่  ๑๑     ราชกิจจานุเบกษา    หน้า  ๑๗   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕

ผลงาน