ประตูเหล็กบานบานเลื่อน (SLD)

        

sld

บจก. เอ.ยู.เอ็ม.  ออกแบบและผลิตประตูลานเลื่อนตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยขนาดต่างๆ จากบานทั่วไป จนถึงบานขนาดใหญ่ ซึ่งใช้กับ โรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้างภายใน ให้เหล็กหนา เพื่อความคงทน การติดตั้งประตูมีทั้งแบบแขวนรางบนและรางล่าง โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง เช่น ล้อเลือ่น ,

รางเหล็ก , หูหิ้วราง , เหล็กปิดบังราง , ล้อกันแกว่ง

ผลงาน