ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศของอากาศ

         ด้วยกรุงเทพมหานครเห็นเป็นการสมควรกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ทางอากาศของอาคารตามสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้สามารถใช้บันไดหนีไฟลงสู่พื้นดิน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตามลักษณะแบบของอาคารที่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถออกจากอาคารทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ต่อเหตุการณ์

         อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 24 และข้อ 46 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยที่มีความสูง 4 ชั้น แต่ละหน่วยต้องมีบันไดหนีไฟเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.1 อนุญาตให้ใช้บันไดหนีไฟเป็นบันไดแนวดิ่งหรือบันไดลิงสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ และให้ติดตั้งในส่วนที่ว่างทางเดินหลังอาคารได้
  1.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ระยะห่างของชั้นบันไดแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร บันไดขั้นล่างสุดท้ายอยู่ห่างจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3.5 เมตร
  1.3 ในตำแหน่งที่ติดตั้งต้องอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับบันไดหลักและอยู่ใกล้กับ ช่องเปิดของประตูหรือหน้าต่าง
  ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยที่มีความสูงเกินกว่า 4 ชั้น ดาดฟ้า แต่ละหน่วยต้องมีบันไดหนีไฟ ตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

 2. อาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้น แต่ไม่เกิน 7 ชั้น ดาดฟ้า ต้องมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามราย ละเอียดดังต่อไปนี้

  2.1 ต้องสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ
  2.2 บันไดแต่ละช่วงสูงไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอน
  กว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
  2.3 ตำแหน่งที่ตั้งต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันได กับกึ่งกลางประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน ไม่เกิน 10 เมตร ในกรณีที่จำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ตำแหน่ง อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟได้ด้วยโดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่าง กึ่งกลางทางเข้าออกบันไดไม่เกิน 60 เมตร
  2.4 ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันได ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
  2.5 ต้องมีป้ายเรืองแสง หรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสำรองฉุกเฉินบอกทางออกสู่บนไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ ทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคาร หรือชั้นที่มีทางบันไดหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่อง ให้ติดตั้งป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ ?ทางออก? หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างแสดงว่าเป็นทางออกให้ชัดเจน

 3. โรงมหรสพ หอประชุมที่สร้างสูงเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงเกิน 7 ชั้น ดาดฟ้า แต่ไม่เกิน 12 ชั้น ดาดฟ้า ต้องมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  3.1 ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทนไฟโดยรอบ ส่วนบันไดหนีไฟนอกอาคารต้องมีผนังทนไฟระหว่างบันไดกับตัวอาคาร และผนังทนไฟต้องมีลักษณะดังนี้
  3.1.1 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
  3.1.2 ผนังอิฐ ความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
  3.1.3 ผนังคอนกรีตบล็อค ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
  3.1.4 ผนังวัสดุอย่างอื่น ต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  3.2 บันไดแต่ละช่วงสูงได้ไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
  ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร

  3.3 ตำแหน่งที่ตั้งต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันไดกับกึ่งกลาง ประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน ไม่เกิน 10 เมตร ในกรณีที่จำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ตำแหน่ง อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟด้วยโดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่าง กึ่งกลางทางเข้าออกสู่บันไดไม่เกิน 60 เมตร

  3.4 ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และต้องมีลักษณะดังนี้

 4. อาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงเกิน 12 ชั้นขึ้นไป กำหนดให้มีบันไดหนีไฟเหมือนอาคารตาม 3 แต่ทางหนีไฟที่ต่อเชื่อมระหว่างบันไดหนีไฟที่แยกอยู่คนละที่ไม่ต่อเนื่องกัน ต้องจัดให้มีระบบอัดลมภายในตาม 3.6 ด้วย ส่วนบันไดหลักหรือบันไดอื่นที่ใช้สำหรับติดต่อระหว่างชั้น ตั้งแต่ ชั้น 3 ขึ้นไป ให้ออกแบบให้ใช้เป็นบันไดหนีไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบันไดด้วย
 5. อาคารมีพื้นที่ใช้สอยต่ำกว่าระดับดินมากกว่า 2 ชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟสู่ระดับบันไดหนีไฟภายในอาคารดังรายละเอียดที่กำหนดไว้ตาม 4
 6. อาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น ให้มีพื้นที่ดาดฟ้าส่วนหนึ่งเป็นที่ว่างเพื้อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้ และต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้านำไปสู่บันไดหนีไฟได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พื้นดินได้โดยปลอดภัย
 7. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับอาคารที่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
 8. ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2531
พลตรี จำลอง ศรีเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

บริษัท เอ.ยู.เอ็ม. จำกัด

669 ซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-294-0106 , 02-294-0107
02-294-1045 , 02-294-6438
02-294-6439
โทรสาร. 02-294-6440

WWW.AUMDOORS.COM
E-Mail : Sales@AUMDOORS.com
E-Mail : Engineer@AUMDOORS.com

ผลงาน

ผลิตภัณฑ์

image image image image

ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว

แบบทนไฟ (FSD)

         ประตูเหล็กทนไฟใช้เหล็ก Electrogalvanized ความหนาเหล็ก 1.6 มม. พับขึ้นรูป 2 ชิ้นประกบแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN บานประตูเชื่อมยึดโดยปราศจากตะเข็บ ภายในบานประตูประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กหนา 1.6 มม. พับเป็นรูปตัว C จุดรองรับอุปกรณ์ประตูทั้งหมดเสริมด้วยเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า1.6 มม. บานพับบู๊ทสเตนเลส ขนาด 4" x 6" x 3 mm. ประตูบรรจุแน่นด้วยฉนวนทนไฟ ROCKWOOL โดยที่ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ในกรณีประตูบานทึบ  บานประตูเหล็กขนาด 0.90 ม.(ก) x 2.00 ม. (ส)  บานหนา 44 มม. น้ำหนักประตู 85 Kg./บาน (มาตรฐาน เอ.ยู.เอ็ม.)                   วงกบประตูทนไฟ  ทำด้วยเหล็ก Electrogalvanized ความหนาเหล็ก 1.6 มม. พับขึ้นรูปลักษณะบังใบ ขนาดประมาณ 2”x4”  ใช้บานพับขนาด 4" x 6" x 3 mm. มีจุดรับบานพับเสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม. มีการเตรียมร่องและใส่แถบ Rubber Seals รอบวงกบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งทำจากยางชนิด NEOPREN หรือเทียบเท่า ซึ่งสามารถป้องกันควันไฟไม่ให้ไหลผ่านได้ในขณะเกิดเพลิงไหม้ วงกบบานเหล็กขนาด 0.98 ม.(ก) x 2.05 ม. (ส) วงกบ  2" x 4"  น้ำหนักวงกบประมาณ 15 kg./วง (มาตรฐาน เอ.ยู.เอ็ม.)

 ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยว

แบบธรรมดา (SD)

ประตูเหล็กบานเปิดทึบบานเดี่ยวแบบธรรมดา (SD)ประตูเหล็กธรรมดาใช้เหล็ก Electrogalvanized ความหนาเหล็ก 1.6 มม. พับขึ้นรูป 2 ชิ้นประกบแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN บานประตูเชื่อมยึดโดยปราศจากตะเข็บ ภายในบานประตูประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กหนา 1.6 มม. พับเป็นรูปตัว C จุดรองรับอุปกรณ์ประตูทั้งหมดเสริมด้วยเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า1.6 มม. บานพับบู๊ทสเตนเลส ขนาด 4" x 6" x 3 mm.  บานประตูเหล็กขนาด 0.90 ม.(ก) x 2.00 ม. (ส)  บานหนา 44 มม. น้ำหนักประตู 70 Kg./บาน (มาตรฐาน เอ.ยู.เอ็ม.)         วงกบประตูธรรมดา ทำด้วยเหล็ก Electrogalvanized ความหนาเหล็ก 1.6 มม. พับขึ้นรูปลักษณะบังใบ ขนาดประมาณ 2”x4”  ใช้บานพับขนาด 4" x 6" x 3 mm. มีจุดรับบานพับเสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม. วงกบบานเหล็กขนาด 0.98 ม.(ก) x 2.05 ม. (ส) วงกบ  2" x 4"  น้ำหนักวงกบประมาณ 12 kg./วง (มาตรฐาน เอ.ยู.เอ็ม.)    

ประตูเหล็กบานบานเลื่อน (SLD)

A.U.M. ออกแบบและผลิตประตูบานเลื่อนตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยขนาดต่าง ๆ จากบานทั่วไป จนถึงบานใหญ่ ซึ่งใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างภายใน ใช้เหล็กหนาเป็นพิเศษ เพื่อความคงทน และติดตั้งประตูมีทั้งแบบแขวนรางบนและรางล่าง โดยใช้อุปกรณ์ของ A.U.M. เช่น ล้อเลื่อน, รางเหล็ก, หูหิ้วราง, เหล็กปิดราง, ล้อกันแกว่ง ซึ่งมีการคำนวณให้รับน้ำหนักและให้เกิดความสวยงามโดยวิศวกรของบริษัท

หน้าต่างเหล็ก  (SW)

บจก. เอ.ยู.เอ็ม.  ออกแบบและผลิตหน้าต่างเหล็กตามความต้องการของผู้ใช้ หน้าต่างเหล็กแผ่นหนา 1.6 พับขึ้นรูป มีบังใบ ขนาดวงกบ 2" x 4" หรือจะเป็นหน้าต่างช่องเกล็ดใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 พับขึ้นรูปเกล็ดและวงกบ ตามขนาดที่ผู้ใช้ต้องการ